Nguyễn, T. T. . ., T. Q. Đỗ, và T. L. Nguyễn. “Nghiên cứu đặc điểm Siêu âm, Tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 Theo phân loại EU – TIRADS 2017”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 66-71, doi:10.47122/vjde.2020.42.9.