Hoàng, T. T. Y., và T. K. O. . Nguyễn. “Đặc điểm bướu giáp cường giáp Trẻ Em”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 42, Tháng Ba 2021, tr 94-99, doi:10.47122/vjde.2020.42.13.