Lê, G. H., A. B. Hồ, và T. N. Trần. “Đánh Giá mối tương Quan của các yếu tố Nguy Cơ Tim mạch với Thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ Có Rung Nhĩ không Do bệnh Van Tim”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 45, Tháng Tư 2021, tr 54-62, doi:10.47122/vjde.2020.45.8.