Nguyễn, T. N., T. N. Nguyễn, T. D. Đào, T. N. Trần, T. H. Phạm, và H. A. Trần. “Nồng độ 25-Hydroxyvitamin D huyết tương Và các yếu tố Nguy Cơ của hội chứng chuyển hóa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 45, Tháng Tư 2021, tr 63-69, doi:10.47122/vjde.2020.45.9.