Đào, T. L. “Áp dụng phân loại Mô bệnh học của WHO 2017 Trong chẩn đoán các U biểu Mô tuyến giáp”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 15-20, doi:10.47122/vjde.2021.50.2.