Nguyễn, N. H., N. L. Trần, và D. H. S. Phùng. “Kết Quả sớm phẫu thuật cường cận giáp Nguyên phát tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Giai đoạn 2016-2018”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 55-61, doi:10.47122/vjde.2021.50.6.