Nguyễn Ánh N. ., N. L. Trần, Đoàn K. Trần, và Q. T. Phạm. “U Xơ dạng gân vùng cổ: Báo cáo một Ca bệnh”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 80-84, doi:10.47122/vjde.2021.50.10.