Phan, H. H., Nguyễn G. S., và N. T. Đinh. “Đánh Giá Di căn hạch của Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 85-90, doi:10.47122/vjde.2021.50.11.