Nguyễn T. P. T., và Nguyễn Q. B. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Basedow tái phát”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 50, Tháng Tám 2022, tr 106-11, doi:10.47122/vjde.2021.50.14.