Nguyễn, N. S., và T. Q. Đỗ. “Khảo sát nồng độ Testosterone ở Nam giới từ 50 – 60 tuổi”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41, Tháng Giêng 2021, tr 23-30, doi:10.47122/vjde.2020.41.3.