Phạm, T. H., T. P. Phạm, T. P. N. Nguyễn, và Đình T. Đỗ. “Kết Quả khảo sát một số chỉ số áp lực Gan bàn chân ở người Việt Nam trưởng thành”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 41, Tháng Giêng 2021, tr 31-35, doi:10.47122/vjde.2020.41.4.