Nguyễn, T. N. “Quản Lý lâu dài bệnh Graves”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 40-52, doi:10.47122/VJDE.2023.61.4.