Nguyễn, T. T. “Đối chiếu Viêm giáp Trên Siêu âm Và những biểu hiện cận lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 61, Tháng Bảy 2023, tr 92-97, doi:10.47122/VJDE.2023.61.9.