Hồ, A. B., V. Q. Hoàng, L. X. Ngô, V. D. Lê, A. K. Phan, và Q. B. Trần. “Vai Trò của điện Sinh Lý Trong thực hành lâm sàng”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, số p.h 62, Tháng Ba 2024, tr 34-41, doi:10.47122/VJDE.2023.62.3.