Nguyễn, Trọng Nghĩa, Thị Nhạn Nguyễn, Thị Dừa Đào, Thừa Nguyên Trần, Trung Hiếu Phạm, và Hữu An Trần. “Nồng độ 25-Hydroxyvitamin D huyết tương Và các yếu tố Nguy Cơ của hội chứng chuyển hóa”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 45 (Tháng Tư 29, 2021): 63-69. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://vjde.vn/journal/article/view/221.