Nguyễn Thị Phương Thúy, và Nguyễn Quang Bảy. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân Basedow tái phát”. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, no. 50 (Tháng Tám 20, 2022): 106-111. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://vjde.vn/journal/article/view/372.