1.
Nguyễn TPT, Nguyễn QB. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân Basedow tái phát. vjde [Internet]. 20 Tháng Tám 2022 [cited 7 Tháng Chạp 2022];(50):106-11. Available at: https://vjde.vn/journal/article/view/372