Thông tin cho Tác giả

Thông tin cho Tác giả

Quan tâm đến việc gửi đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang Giới thiệu về Tạp chí để biết chính sách phần của tạp chí, cũng như Nguyên tắc tác giả . Các tác giả cần phải đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.