Thông tin cho Tác giả

Thông tin cho Tác giả

Quan tâm đến việc gửi đến tạp chí này? Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang Giới thiệu về Tạp chí để biết chính sách phần của tạp chí, cũng như Nguyên tắc tác giả . Các tác giả cần phải đăng ký với tạp chí trước khi gửi hoặc, nếu đã đăng ký, có thể chỉ cần đăng nhập và bắt đầu quy trình năm bước.

Tác giả cần hiểu rõ về quy trình phản biện như sau

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm đánh giá, nhận xét chất lượng các bài báo đảm bảo tính khoa học, trung thực để đăng trên Tạp chí Nội tiết & Đái tháo đường nhằm đảm bảo thực hiện đúng qui định của Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Thông tin- Truyền thông và kế hoạch chiến lược phát triển của tạp chí và Hội

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Bài báo nghiên cứu khoa học

- Bài báo tổng quan

- Bài báo lược dịch

III. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG QUY TRÌNH

- Quyết định thành lập Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam

- Quyết định thành lập ban biên tập tạp chí và hội đồng khoa học tạp chí

- Các biểu mẫu và quy định do ban biên tập và hội đồng khoa học đã thông qua

IV. NỘI DUNG

4.1. Tóm tắt quy trình thực hiện

 

Trách nhiệm

Quy trình

Ghi chú

 

Ban Thư ký

Bước 1: Tiếp nhận bài báo

 

 

 


Ban thư ký

Bước 2: Rà soát về hình thức bài báo

 

Tổng biên tập

Bước 3: Phân công phản biện

 

 


Theo đề xuất của Ban thư ký (nếu cần thiết)

Các nhà khoa học

Bước 4: Nhận xét, đánh giá bài báo

 

 

 


Tổng biên tập

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ bài báo

 

 

- Ban thư ký tổng hợp

- Tổng biên tập ra quyết định

 

4.2. Mô tả nội dung chi tiết các bước

Bước 1. Tiếp nhận bài báo

- Tác giả gởi bài báo cho Tạp chí qua email hoặc website hoặc bản cứng đến văn phòng tạp chí.

- Ban thư ký xác nhận đã nhận bài báo qua email

Bước 2. Đánh giá về hình thức bài báo

- Ban thư ký rà soát về hình thức bài báo:

+ Nếu đáp ứng yêu cầu về hình thức bài báo thì sẽ chuyển cho các phản biện

+ Nếu chưa đáp ứng yêu cầu về hình thức bài báo thì sẽ yêu cầu tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện bài báo

- Ban thư ký tập hợp bài báo

- Biểu mẫu sử dụng:

+ Thể lệ đăng bài (Mẫu 1a): đối với bài báo tiếng Việt

+ Thể lệ đăng bài  (Mẫu 1b): đối với bài báo tiếng Anh

Bước 3: Đề xuất phản biện:

- Ban thư ký nhận xét sơ bộ về nội dung bài báo để xác định chuyên ngành chính của đề tài nghiên cứu để đề xuất 02 phản biện độc lập phù hợp với chuyên ngành của bài báo

- Ban biên tập chấp thuận hay thay đổi 02 phản biện độc lập

Bước 4. Phản biện bài báo

- Gởi nội dung cho phản biện: Ban thư ký chuyển bài báo và Phiếu phản biện cho 02 phản biện độc lập đã được phê duyệt qua email hoặc bản giấy hoặc đề nghị vào trang web tạp chí sử dụng phần mềm phản biện

- Phản biện nhận xét, đánh giá bài báo

- Gởi lại Phiếu phản biện cho Ban thư ký:

- Ban Thư ký tổng hợp các khả năng sau để chuyển thông tin đến tác giả:

+ Chấp thuận bài báo: không cần chỉnh sửa, bổ sung

+ Chấp thuận bài báo, với điều kiện:

  • Sau khi chỉnh sửa, bổ sung: chỉ cần gửi lại cho Ban thư ký
  • Sau khi chỉnh sửa, bổ sung: cần gởi lại cho phản biện (Ban thư ký có thể chuyển Phiếu phản biện cho tác giả hoặc hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa tác giả và phản biện)

+ Không chấp thuận bài báo

- Biểu mẫu sử dụng:

+ Phiếu phản biện bài báo (Mẫu 2)

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ bài báo:

- Ban thư ký ghi nhận các ý kiến của phản biện và của tác giả phản hồi nhằm hoàn thiện hồ sơ bài báo

- Ban biên tập xác nhận hoàn chỉnh bài báo

 * Đối với các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề: thời gian phản biện sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể tổ chức

V. CÁC BIỂU MẪU TRONG QUY TRÌNH

 

1

Thể lệ đăng bài Tạp chí Nội tiết & Đái tháo đường (Đối với bài báo tiếng Việt)

Mẫu 1a

2

Thể lệ đăng bài Tạp chí Nội tiết & Đái tháo đường (Đối với bài báo tiếng Anh)

Mẫu 1b

3

Phiếu phản biện bài báo

Mẫu 2