Quay trở lại chi tiết bài báo Dậy thì sớm ở trẻ tăng sản thượng thận bẩm sinh: báo cáo 2 trường hợp
Tải xuống