Quay trở lại chi tiết bài báo Phân tích thiết kế nghiên cứu DECLARE-TIMI 58: Nghiên cứu tác dụng trên biến cố tim mạch của Dapagliflozin
Tải xuống