Quay trở lại chi tiết bài báo Khảo sát tính an toàn của forxiga (dapagliflozin) trên người bệnh đái tháo đường típ 2 tại việt nam từ nghiên cứu dữ liệu đời thực
Tải xuống