Open Journal Systems

ORCID là gì?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) là một tổ chức phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi các tổ chức nghiên cứu, các nhà xuất bản, các nhà tài trợ, các hiệp hội chuyên nghiệp và các bên liên quan khác trong giới nghiên cứu trên toàn thế giới. Website https://orcid.org hỗ trợ cung cấp số định danh, các thông số nghiên cứu, các bản thảo khoa học quan trọng và liên kết giữa các hoạt động chuyên môn của nhà nghiên cứu với ORCID để đảm bảo các sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học luôn được công nhận.

Tại sao chúng tôi lại cần thu thập iD ORCID?

Chúng tôi thu thập iD ORCID của bạn để có thể [thêm mục đích và phân biệt giữa API thành viên và API công khai]. Khi bạn nhấp vào nút "Authorise" trên cửa sổ ORCID, phần mềm sẽ yêu cầu bạn cung cấp iD ORCID thông qua quy trình xác thực: Hoặc đăng ký ORCID iD hoặc, nếu bạn đã đăng ký, hãy đăng nhập tài khoản ORCID của bạn , sau đó cấp cho chúng tôi quyền đọc iD ORCID của bạn. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng định danh của bạn được xác định đúng và bảo mật kết nối đến iD ORCID của bản.
Đọc thêm: What’s so special about signing in.

iD ORCID sẽ được hiển thị ở đâu?

Để biết rằng bạn đã sử dụng iD đã được xác thực, chúng tôi hiển thị biểu tượng iD ORCID iD icon cùng với tên của bạn trên trang bài báo và trên thông tin cá nhân công khai của bạn.
Đọc thêm: How should an ORCID iD be displayed.