Ban biên tập

Ban biên tập

TỔNG BIÊN TẬP
GS.TS. Thái Hồng Quang
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
GS.TS Trần Hữu Dàng

GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê
THƯ KÝ TÒA SOẠN
GS.TS.Nguyễn Hải Thủy
BAN BIÊN TẬP
PGS.TS. Đỗ Trung Quân
PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
PGS.TS. Hoàng Trung Vinh
PGS.TS. Vũ Thị Bích Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàn
PGS.TS. Nguyễn Kim Lương
PGS.TS. Trần Ngọc Lương
TS.BS. Lê Văn Chi
TS.BS. Trần Thừa Nguyên
TS.BS. Trần Quang Khánh
TS.BS. Phạm Thị Hồng Hoa
TS.BS. Nguyễn Quang Bảy
TS.BS. Trần Quang Nam
TS.BS. Vũ Chí Dũng
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA
HỘI NỘI TIẾT- ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM
 

GS.TS. Thái Hồng Quang

PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê

GS.TS. Trần Hữu Dàng
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy  
PGS.TS. Đỗ Trung Quân     
PGS.TS. Nguyễn Khoa Diệu Vân
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
TS.BS. Lê Văn Chi
ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình
TS.BS Trần Thừa Nguyên
PGS.TS Đào Thị Dừa
PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàn
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hóa
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
PGS.TS. Nguyễn Kim Lương
PGS.TS. Trần Ngọc Lương
TS.BS. Hoàng Đăng Mịch
PGS.TS. Vũ Bích Nga
PGS.TS. Nguyễn Phi Nga
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Hồ Thị Kim Thanh
PGS.TS. Đỗ Thị Tính
PGS.TS. Hoàng Trung Vinh

Cố vấn

Cố vấn

Chủ tịch HĐ
Phó Chủ tịch HĐ
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên