Thông báo

Thông báo

Tạp chí Nội Tiết-Đái Tháo Đường phiên bản điện tử đã chính thức hoạt động tại địa chỉ chỉ https://vjde.vn.

Quy trình tiếp nhận bản thảo vẫn vận hành như hiện tại và sẽ dần tiến đến xuất bản trực tuyến qua hệ thống này.

Ban Biên tập