Tỉ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đạt mục tiêu HbA1c tại một phòng khám chuyên khoa đái tháo đường ở TP Hồ Chí Minh
PDF

Từ khóa

type 2 diabetes
HbA1c
diabetic clinic
Ho Chi Minh city đái tháo đường týp 2
HbA1c
phòng khám chuyên khoa đái tháo đường
TP Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hứa, T. N., & Nguyễn, T. K. (2021). Tỉ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đạt mục tiêu HbA1c tại một phòng khám chuyên khoa đái tháo đường ở TP Hồ Chí Minh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 35-40. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/155

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ đạt muc tiêu HbA1c<7% và các các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2.Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang, tuyển chọn 600 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại trung tâm Medic thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Tuổi trung bình của mẫu nghiên cứu là 62 tuổi, trong  đó  nữ  chiếm 76, %. Thời gian bị bệnh đái tháo đường trung bình là 10 năm. Tỉ lệ đạt mục tiêu HbA1c<7% là 33,7%, đường huyết đói <130mg% là 40,5%. So với bệnh nhân kiểm soát đường huyết kém (HbA1c≥7%), bệnh nhân kiểm soát tốt (HbA1c<7%) có tuổi đời trẻ hơn (p=0,001), thời gian mắc bệnh đái tháo đường ngắn hơn (p<0,001), tỉ số eo/hông thấp hơn (p<0,001), trình độ học vấn cao hơn (p=0.023), hoạt động thể lực nhiều hơn và tuân thủ chế độ ăn tốt hơn (p<0,001). Bệnh nhân phải dùng insulin hoặc sử dụng nhiều loại thuốc viên hạ đường huyết thường kiểm soát đường huyết kém hơn, có giá trị HbA1c cao hơn (P<0,001).Kết luân: ần 2/3 bệnh nhân đái tháo đường trong nghiên cứu này có HbA1c≥7%. Tỉ lệ này có khuynh hướng gặp nhiều hơn ở bệnh nhân đái tháo đường đ lâu và không tuân thủ những thói quen tốt về lối sống.

PDF