Tỉ lệ giảm độ lọc cầu thận ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại BV Nguyễn Tri Phương.
PDF

Từ khóa

decrease in glomerular filtration rate
type 2 diabetes giảm độ lọc cầu thận
đái tháo đường típ 2

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H., & Nguyễn, T. Q. C. (2021). Tỉ lệ giảm độ lọc cầu thận ở người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại BV Nguyễn Tri Phương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 88-96. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/164

Tóm tắt

Cơ sở Dữ liệu về sự suy giảm chức năng thận ở một nhóm bệnh nhân đái tháo đường còn hạn chế. Nghiên cứu khám phá tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường 2 có eGFR giảm và các yếu tố lâm sàng được cho là do eGFR thấp. Phương pháp Một nghiên cứu cắt ngang vào năm 2013 (216 bệnh nhân T2D tuổi 35-75) được thực hiện để thu thập dữ liệu về nhân trắc học, thời gian mắc bệnh đái tháo đường, huyết áp, lipid máu, HbA1c, albumin niệu và creatinin huyết thanh. eGFR theo MDRD được tính cho nam và nữ. EGFR giảm / thấp được đánh giá là eGFR <60 ml / phút / 1,73m2. Các phân tích hồi quy đơn biến và mô hình hồi quy từng bước được sử dụng để xác định các yếu tố nguy cơ lâm sàng đáng kể đối với kết quả thận. Kết quả 111 bệnh nhân có albumin niệu, (50,9% micro- và 19,4% macroalbumin) và 20,8% (n = 45) eGFR giảm. Tuổi cao, nữ, mắc bệnh đái tháo đường trong thời gian dài, thừa cân / béo phì và albumin niệu liên quan đáng kể với eGFR thấp. Kết luận Tỷ lệ suy giảm eGFR cao ở bệnh viện cấp 3 thành phố cho thấy sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được của eGFR thấp ở bệnh nhân đái tháo đường nên được nhắm mục tiêu sớm trong điều trị.

PDF