Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ
PDF

Từ khóa

TSI
TRAb
pregnant-induced hyperthyroidism
Basedow TSI
TRAb
cường giáp do thai kỳ
Basedow

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lương, Q. H., Hoàng, K. Ước, & Nguyễn T. T. (2022). Khảo sát giá trị của xét nghiệm TSI trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 112-118. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.15

Tóm tắt

TSI (Thyroid Stimulating Immunoglobulin) là xét nghiệm định lượng kháng thể kích thích tuyến giáp TRSAb (Thyrotropin Receptor Stimulating Antibody), vì vậy đặc hiệu hơn xét nghiệm TRAb trong chẩn đoán bệnh Basedow, có giá trị chẩn đoán phân biệt bệnh Basedow ở phụ nữ mang thai và bệnh cường giáp do thai kỳ. Mục tiêu: Khảo sát giá trị chẩn đoán phân biệt của xét nghiệm TSI ở bệnh nhân cường giáp do thai kỳ với bệnh nhân Basedow mang thai. Đối tượng và phương pháp: Mô tả, theo dõi dọc trên 30 bệnh nhân cường giáp do thai kỳ điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương   từ 03/2018 – tháng 12/2019. Kết quả: 30 bệnh nhân cường giáp do thai kỳ có kết quả TSI nhỏ hơn 0,55 IU/L và kết quả TRAb lớn hơn 1,58 IU/L. Kết luận: TSI có giá trị chẩn đoán đặc hiệu hơn so với xét nghiệm TRAb trong chẩn đoán bệnh cường giáp do thai kỳ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.15
PDF