Cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng áp phổi năm 2023

Từ khóa

Tăng áp phổi
Hội Tim mạch Châu Âu
Hội Tim mạch Hoa Kỳ Pulmonary hypertension
European Heart Association
American Heart Association

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Ngô, H. T., Trần, K. S., Vũ, L. T., & Trần, Đặng Đăng K. (2024). Cập nhật chẩn đoán và điều trị tăng áp phổi năm 2023. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 50-60. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.5

Tóm tắt

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị tăng áp phổi vẫn còn nhiều khó khăn đối với các bác sĩ lâm sàng. Những cập nhật quan trọng về hình ảnh học, đánh giá mức độ và điều trị của Hội Tim mạch Châu Âu năm 2022 và đồng thuận về đánh giá nguy cơ chu phẫu ở bệnh nhân tăng áp phổi không có phẫu thuật tim của Hội Tim mạch Hoa Kỳ giúp cho cách tiếp cận chẩn đoán có hệ thống và điều trị hiệu quả.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.5