Chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường týp 2 trước đại dịch COVID-19 và một số yếu tố nguy cơ liên quan tại khu vực nông thôn và thành thị, thành phố Đà Nẵng
PDF

Từ khóa

EQ-5D-3L
quality of life
diabetes EQ-5D-3L
chất lượng cuộc sống
đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, Ích T., Nguyễn, H., & Đinh, V. H. (2024). Chất lượng cuộc sống của người bệnh đái tháo đường týp 2 trước đại dịch COVID-19 và một số yếu tố nguy cơ liên quan tại khu vực nông thôn và thành thị, thành phố Đà Nẵng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (62), 132-142. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.15

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường (ĐTĐ) gia tăng nhanh chóng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Bệnh ĐTĐ nguy hiểm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và làm giảm chất lượng cuộc sống (CLCS) ở người bệnh. Mục tiêu: (1) Mô tả chất lượng cuộc sống của người bệnh ĐTĐ týp 2 trước đại dịch COVID-19 tại khu vực nông thôn và thành thị, Thành phố Đà Nẵng năm 2019. (2) Xác định một số yếu tố liên quan đến CLCS của người bệnh ĐTĐ týp 2 tại địa bàn nghiên cứu. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 216 bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khu vực nông thôn và 204 bệnh nhân tại khu vực thành thị, thành phố Đà Nẵng. Sử dụng bộ câu hỏi EuroQoL-5 dimension-3 level (EQ-5D-3L) và EQ-VAS để đánh giá CLCS. Kết quả: Điểm CLCS trung bình chung theo EQ-5D-3L tại tuyến y tế cơ sở (0,878±1,063). Trong đó trung bình điểm CLCS khu vực nông thôn (0,877±0,105) không có sự khác biệt với khu vực thành thị (0,878±0,107). Theo trạng thái sức khoẻ hiện tại thì CLCS theo EQ-VAS khu vực Thành thị (81,87 ±8,71) tốt hơn khu vực Nông thôn (77,25±13,61) với p<0,05. Tuổi ≥ 60, nam giới, BMI ≥ 23kg/m2, thời gian phát hiện bệnh ĐTĐ >10 năm có liên quan đến việc giảm CLCS ở người bệnh; sử dụng Insulin để điều trị là yếu tố bảo vệ làm tăng CLCS ở người bệnh với (p<0,05). Kết luận: Điểm CLCS theo EQ-5D-3L của người bệnh điều trị tại tuyến y tế cơ sở trước đại dịch COVID-19 là khá tốt và không có sự khác biệt thành thị và nông thôn; đánh giá trực quan tại thời điểm nghiên cứu mức CLCS theo EQ-VAS khu vực thành thị tốt hơn nông thôn. Các yếu tố như tuổi ≥ 60, nam giới, BMI ≥ 23 kg/m2, thời gian phát hiện bệnh ĐTĐ >10 năm và  sử dụng insulin được ghi nhận là những yếu tố liên quan đặc trưng đến CLCS ở đối tượng nghiên cứu.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.62.15
PDF