Đánh giá hiệu quả của can thiệp đào tạo cho người bệnh đái tháo đường típ 2 sử dụng insulin tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Từ khóa

National Hospital of Endocrinology
intervention
typ2 diabetes mellitus
pharmacist bệnh viện Nội tiết Trung ương
can thiệp
đái tháo đường típ 2
dược sĩ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. U., Lê, T. T., Nguyễn, P. C., & Nguyễn, T. S. H. (2022). Đánh giá hiệu quả của can thiệp đào tạo cho người bệnh đái tháo đường típ 2 sử dụng insulin tại Bệnh viện Nội tiết trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 215-222. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.26

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của can thiệp tập huấn đào tạo bởi dược sĩ cho người bệnh đái tháo đường típ 2 có sử dụng insuln về thực hành sử dụng bút tiêm insulin và một số chỉ số lâm sàng như HbA1c và tỉ lệ nhập viện liên quan đến đái tháo đường tại bệnh viện Nội tiết Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng nghiên cứu là người bệnh đái tháo đường típ 2 có sử dụng bút tiêm điều trị ngoại trú đáp ứng các tiêu chuẩn lựa chọn và loại trừ. Thiết kế nghiên cứu can thiệp được thực hiện. Can thiệp được thực hiện là đào tạo tập trung bởi dược sĩ lâm sàng về thực hành sử dụng bút tiêm insulin và tuân thủ sử dụng thuốc. Trước can thiệp sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp bằng bộ câu hỏi và sau can thiệp sử dụng phỏng vấn qua điện thoại. 221 người bệnh tham gia khảo sát   trước và sau can thiệp được đưa vào so sánh. Kết quả: Sau can thiệp 7 trong số 8 bước thực hành với bút tiêm insunlin được cải thiện và khác biệt có ý nghĩa thống kê. Trung bình HbA1c sau can thiệp giảm và khác biệt có ý nghĩa thống kê (Chênh: -027 95CI: -0,12 đến -0,42). Tỉ lệ không nhập viện sau can thiệp tăng (76,9% trước can thiệp và 82,4% sau can thiệp). Kết luận: Nghiên cứu cho thấy can thiệp đào tạo bởi dược sĩ được xem là phương pháp mang lại hiệu quả để cải thiện thực hành và chỉ số lâm sàng ở người bệnh đái tháo đường típ 2.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.26