Khảo sát kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến chăm sóc bàn chân ở bệnh nhân ĐTĐ tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế
pdf

Từ khóa

Diabetes
Diabetic Foot Care Knowledge, Diabetic Foot Care Behaviors Đái tháo đường
kiến thức chăm sóc chân ĐTĐ, hanh vi chăm sóc chân ĐTĐ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Dương, T. N. L., Lê, V. A., Nguyễn, T. T., & Nguyễn, T. N. (2024). Khảo sát kiến thức, thực hành và các yếu tố liên quan đến chăm sóc bàn chân ở bệnh nhân ĐTĐ tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (57), 37-44. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.5

Tóm tắt

Đặt vấn đề: ĐTĐ có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận của cơ thể, trong đó có tổn thương bàn chân. Người bị ĐTĐ có kiến thức và hành vi không đúng sẽ phát triển các biến chứng trên bàn chân. Mục tiêu: (1)- Khảo sát mức độ kiến thức và hành vi chăm sóc bàn chân của bệnh nhân ĐTĐ tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế. (2)- Khảo sát các yếu tố liên quan đến mức độ kiến thức và hành vi chăm sóc bàn chân của bệnh nhân ĐTĐ. Phương  pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ theo tiêu chuẩn ADA 2017. Nghiên cứu đã sử dụng bộ câu hỏi về “Kiến thức chăm sóc bàn chân ĐTĐ” (DFCK) và bộ câu hỏi về “Hành vi chăm sóc bàn chân ĐTĐ” (DFCB). Kết quả nghiên cứuĐiểm kiến thức chăm sóc bàn chân của người ĐTĐ (DFCK) ở mức kém (điểm trung bình = 6,33 ± 2,8), trong đó có 13,9% kiến thức tốt, 43,4% trung bình và 53,7% kiến thức kém. Hành vi chăm sóc bàn chân của người ĐTĐ (DFCB) ở mức kém (điểm trung bình 54,36 ± 8,4), trong đó 64,8% có hành vi kém và 35,2% có hành vi trung bình. Trình độ học vấn thấp, thời gian mắc ĐTĐ <5 năm, không có hướng dẫn chăm sóc bàn chân ĐTĐ trước đó là những yếu tố dự báo DFCK và DFCB kém. Kiến thức tốt về chăm sóc bàn chân của người bệnh ĐTĐ có thể dẫn đến hành vi chăm sóc tốt. Tuổi ≥65 không ảnh hưởng đến DFCB nhưng có ảnh hưởng không tốt lên DFCK. Kết  luận: Cần cung cấp các chương trình tư vấn giáo dục sức khoẻ dựa vào các yếu tố liên quan để nâng cao năng lực tự chăm sóc bàn chân của người bệnh ĐTĐ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.5
pdf