Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và các yếu tố liên quan tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
pdf

Từ khóa

Thyroid cancer
postoperative
quality of life Ung thư tuyến giáp
sau phẫu thuật
chất lượng cuộc sống

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H., & Nguyễn, T. H. (2024). Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và các yếu tố liên quan tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (57), 45-50. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.6

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm ung bướu Thái Nguyên. Phương pháp: Tiến cứu, mô tả, cắt ngang. Kết quả: Chất lượng cuộc sống người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp có điểm tổng thể (41,11 ± 10,57); chất lượng cuộc sống về các sở thích hoạt động khác (51,11 ± 16,77); chất lượng cuộc sống về thể chất (33,78 ± 22,96). các triệu chứng kèm theo có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống tuy nhiên không đáng kể: ảnh hưởng đến giấc ngủ (33,33 ± 22,93); mệt mỏi (20,37 ± 14.09); đau (21,11 ± 16,51). Điểm tổng hỗ trợ xã hội đạt (52,47 ± 15,50), trong đó: hỗ trợ của gia đình (17,87 ± 6,67) và hỗ trợ của bạn bè (17,87 ± 4,13). Chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp có mối liên quan thuận với sự hỗ trợ gia đình và bạn bè (p<0,05). Kết luận: Qua nghiên cứu này có thể giúp các bác sĩ điều chỉnh các can thiệp lâm sàng liên quan đến hỗ trợ xã hội cho người bệnh ung thư dựa trên nhu cầu cụ thể, các tương tác xã hội tích cực có liên quan đến chất lượng cuộc sống cao hơn và các mối quan hệ cá nhân chất lượng cao có liên quan đến sự tồn tại tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng thời gian sống thêm cho người bệnh ung thư.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.6
pdf