Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng insulin ở người bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh năm 2021
pdf

Từ khóa

Đái tháo đường
insulin
Trà Vinh Diabetes
insulin
Tra Vinh

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. T., Cao, M. P., & Lương, T. T. N. (2024). Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng insulin ở người bệnh đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh năm 2021. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (57), 51-58. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.7

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng insulin ở người bệnh Đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh năm 2021. Nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến hành trên 390 đối tượng được chẩn đoán mắc Đái tháo đường đến khám tại Khoa khám bệnh và người bệnh đang điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh từ 12 tháng 04 năm 2021 đến 18 tháng 06 năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ kiến thức, thái độ, thực hành đúng về sử dụng insulin ở người bệnh Đái tháo đường lần lượt là 26,2%; 90,3%; 79,7%. Nghiên cứu ghi nhận được mối liên quan giữa kiến thức, thái độ với trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp nội trợ, kinh tế gia đình nghèo và cận nghèo. Bên cạnh đó, kiến thức đúng và thái độ đúng về sử dụng insulin cũng có mối liên quan với thực hành của đối tượng nghiên cứu.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.57.7
pdf