Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tần suất tiêu thụ thực phẩm ở người cao tuổi dân tộc Khmer tại Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Từ khóa

Malnutrition
frequency of food
the elderly
Tra Vinh Suy dinh dưỡng
tần suất tiêu thụ thực phẩm
người cao tuổi
Trà Vinh

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. T., Nguyễn, S. Điền, Ca, M. P., Huỳnh, T. X. L., Lê, M. N., & Phạm, T. L. A. (2023). Tỷ lệ suy dinh dưỡng và tần suất tiêu thụ thực phẩm ở người cao tuổi dân tộc Khmer tại Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 169-176. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.19

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng và tần suất tiêu thụ thực phẩm ở người cao tuổi dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu điều tra cắt ngang 614 đối tượng, thực hiện từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020. Kết quả cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng phân loại theo MNA là 23,9% và theo BMI là 27,5%; đối tượng có nguy cơ suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ rất cao là 62,1%. Nhóm thực phẩm có tần suất tiêu thụ cao nhất là nhóm Thịt, cá, trứng, đậu hũ, đậu đỗ. Bên cạnh đó, nghiên cứu ghi nhận được mối liên quan giữa tỷ lệ suy dinh dưỡng với tần suất tiêu thụ thực phẩm của đối tượng nghiên cứu (p<0,05).

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.19