Nồng độ glucose, HbA1c tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính

Từ khóa

Đột quỵ não
nhồi máu não
chảy máu não
đái tháo đường
tăng glucose máu phản ứng stroke
ischemic stroke
hemorrhagic stroke
diabetes mellitus
stress hyperglycemia

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. M., & Hoàng, T. V. (2021). Nồng độ glucose, HbA1c tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số thông số ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp tính. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 57-62. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.8

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ glucose, HbA1c máu tại thời điểm nhập viện và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đột quỵ não (BN ĐQN) giai đoạn cấp tính điều trị tại bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng và phương pháp: 98 BN ĐQN giai đoạn cấp thuộc đối tượng nghiên cứu được làm xét nghiệm glucose và HbA1c tại thời điểm nhập viện. Xác định tăng glucose máu và HbA1c ở BN ĐQN có hay không có đái tháo đường (ĐTĐ) đều tương ứng với mức: glucose > 6 mmol/l; HbA1c ≥ 5,7%. Kết quả: Tăng glucose máu và HbA1c chiếm tỷ lệ cao, tương ứng 84,7% và 89,6%. Tăng glucose máu phản ứng đơn độc hoặc phối hợp – 20,4%. Bệnh nhân nữ có tỷ lệ tăng glucose, HbA1c cao hơn so với BN nam. Nồng độ glucose máu tương quan nghịch có ý nghĩa với điểm Glassgow. Tỷ lệ HbA1c ≥ 6,5% ở BN nhồi máu não (NMN) cao hơn so với chảy máu não (CMN). Tỷ lệ tăng glucose, HbAc liên quan không có ý nghĩa với chẩn đoán ĐTĐ. Kết luận: Tăng glucose, HbA1c ở BN ĐQN giai đoạn cấp gặp với tỷ lệ cao, trong đó tăng glucose máu phản ứng độc lập so với ĐTĐ trước khi xảy ra đột quỵ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.8