Liên quan nồng độ thiamin huyết tương với một số thông số ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

Đái tháo đường típ 2
nồng độ thiamin
Tỷ số albumin/creatinin niệu
mức lọc cầu thận Type 2 diabetes mellitus
thiamin level
albumin/creatinine ratio
glomerular filtration rate

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. P., & Hoàng, T. V. (2022). Liên quan nồng độ thiamin huyết tương với một số thông số ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 65-68. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.8

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích mối liên quan giữa nồng độ thiamin huyết tương với một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 (BN ĐTĐT2). Đối tượng và phương pháp: 161 BN ĐTĐT2 thuộc nhóm nghiên cứu được định lượng nồng độ thiamin huyết tương bằng phương pháp ELISA và phân tích mối liên quan với một số thông số. Kết quả: Khi xử lý đơn biến không xác định được liên quan có ý nghĩa giữa nồng độ thiamin với một số thông số song khi xử lý đa biến xác định được nồng độ thiamin tương quan nghịch với tuổi (β = -0,222, p=0,003), tương quan thuận với mức lọc cầu thận (MLCT) (β=0,0543, p=0,012). Kết luận: Nồng độ thiamin huyết tương ở BN ĐTĐT2 không có liên quan đơn biến với các chỉ số được khảo sát mà chỉ tương quan có ý nghĩa với tuổi, MLCT khi xử lý đa biến chứng tỏ có nhiều yếu tố gây giảm thiamin ở BN ĐTĐT2.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.8
PDF