Đánh giá di căn hạch của ung thư tuyến giáp thể biệt hóa
PDF

Từ khóa

Differentiated thyroid cancer
lymph node metastasis ung thư tuyến giáp biệt hóa
di căn hạch

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, H. H., Nguyễn G. S., & Đinh, N. T. (2022). Đánh giá di căn hạch của ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (50), 85-90. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.11

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Ung thư tuyến giáp (UTTG) thể biệt hóa có tỷ lệ di căn hạch khá cao. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá di căn hạch của UTTG thể biệt hóa. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu. Bệnh nhân (BN) UTTG thể biệt hóa điều trị cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch hệ thống theo chỉ định tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương . Các chỉ tiêu nghiên cứu về đặc điểm bệnh lý, tình trạng di căn hạch cổ và các yếu tố liên quan. Kết quả: từ 10/2019 đến 10/2020 có 286 BN được lựa chọn. Tuổi trung bình 42,1, tỷ lệ nữ/nam là 10/3. Kích thước u thường gặp là 1-2cm chiếm 65,7%, u kích thước 2-4cm chiếm 30%. Chỉ có 18 BN có u kích thước > 4cm chiếm tỷ lệ 6,3%. Phát hiện hạch cổ trước mổ 32,9%, chủ yếu hạch cổ cùng bên. Tỷ lệ di căn hạch: 60,1%, tỷ lệ di căn hạch tiềm ẩn: 43%. Di căn theo nhóm hạch: nhóm VI (52,8%), nhóm hạch cảnh (31,1%). Tỷ lệ di căn hạch ở nhóm BN có hạch trên lâm sàng cao hơn so với BN không có hạch trên lâm sàng: 64,9% so với 43,0% (p<0,001). Tỷ lệ di căn hạch của UTTG thể nhú cao hơn thể nang (p<0,001). Kết luận: Với tỷ lệ di căn hạch cao, cần cân nhắc vét hạch vét hạch ở BN UTTG thể biệt hóa.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.50.11
PDF