Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131

Từ khóa

Ung thư tuyến giáp biệt hoá
kháng I-131 differentiated thyroid carcinoma
RAI refractory differentiated thyroid carcinoma

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, H. H., & Trần, N. L. và cs. (2020). Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng I-131. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (39), 80-86. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.11

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật (PT) cũng như đáp ứng lâu dài trên các bệnh nhân (BN) UTTG biệt hóa kháng I-131. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 85 BN được chẩn đoán xác định UTTG biệt hóa kháng I-131, có chỉ định PT cắt bỏ khối tái phát/di căn, có đủ hồ sơ lưu trữ để đánh giá hiệu quả PT và đáp ứng lâu dài được điều trị tại BVNT và BVTWQĐ 108 từ 01/2017 đến 6/2019. Kết quả: BN UTTG biệt hóa kháng I-131 có tuổi trung bình 57,5±15,1; tỷ lệ nữ/ nam là 3,4/1. Mô bệnh học có 94,1% là thể nhú và 5,9% là thể nang. 29,4% số bệnh nhân kháng I-131 được phân loại thuộc vào nhóm I; nhóm II chiếm 56,4%; nhóm III và nhóm IV có tỉ lệ lần lượt là 2,4% và 10,6%. Có 1,2% số BN có nhiều đặc điểm kháng I-131. 2,4% số BN được PT lấy bỏ khối tái phát tại vùng GTG; 76,4% được PT vét hạch di căn; 3,5% PT lấy khối tái phát tại phần mềm vùng cổ; 15,3% số BN được PT lấy bỏ nhiều tổn thương; 2 BN được PT cắt đoạn khí quản. Đánh giá đáp ứng: 4,7% đáp ứng hoàn toàn sau PT cắt bỏ khối tái phát/di căn; đáp ứng không hoàn toàn về sinh hóa 54,1%; tỉ lệ đáp ứng không hoàn toàn về cấu trúc và đáp ứng không rõ ràng lần lượt là 27,1% và 12,9%. Trung vị PFS ở toàn bộ 85 BN là 29,4 tháng, chưa thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê về PFS giữa các giới, nhóm tuổi, giai đoạn bệnh, nhóm BN có và không có di căn xa.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.39.11