Một số yếu tố liên quan với ngã ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
PDF

Từ khóa

Đái tháo đường
ngã
người cao tuổi Diabetes
falls
elderly

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. A., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, N. T., & Vũ, T. T. H. (2023). Một số yếu tố liên quan với ngã ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 56-61. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.8

Tóm tắt

Tổng quan: Ngã là tình trạng thường gặp ở người cao tuổi đặc biệt là người cao tuổi mắc ĐTĐ và có nhiều yếu tố nguy cơ. Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 228 bệnh nhân ≥ 60 tuổi tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2018 được chẩn đoán ĐTĐ typ 2 theo tiêu chuẩn WHO 2006. Các BN được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi thống nhất đánh giá tỷ lệ ngã trong 12 tháng qua, chỉ số khổi cơ thể (BMI), nồng độ HbA1C, biến chứng ĐTĐ và trầm cảm. Kết quả: Tỷ lệ ngã trong 12 tháng qua của đối tượng nghiên cứu là 31,1%. Bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi có tuổi cao, trầm cảm và sử dụng nhiều thuốc có tỉ lệ ngã trong 12 tháng qua cao hơn so với bệnh nhân tuổi thấp hơn, không trầm cảm và không sử dụng nhiều thuốc (với p<0,05). Giới, BMI, thời gian mắc ĐTĐ, nồng độ HbA1c, biến chứng thần kinh ngoại vi và biến chứng mắt do ĐTĐ không có mối liên quan với ngã (p>0,05). Kết luận: Tỉ lệ ngã ở bệnh nhân ĐTĐ cao tuổi khá cao. Các yếu tố liên quan với ngã ở BN ĐTĐ cao tuổi là: tuổi cao, trầm cảm và sử dụng nhiều thuốc

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.8
PDF