Kiến thức, thực hành về tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long năm 2022
pdf

Từ khóa

Type 2 diabetes
knowledge
attitude
behavior
self-care for foot Đái tháo đường type 2
Kiến thức
Thái độ
Hành vi
tự chăm sóc bàn chân

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Thạch, T. P., Võ, T. B. T., & Nguyễn, T. Y. N. (2023). Kiến thức, thực hành về tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long năm 2022. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (59), 7-12. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.59. 1

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Khi có biến chứng ở bàn chân người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc tập luyện điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều trị của người bệnh đái tháo đường. Người bệnh muốn tự chăm sóc được thì trước hết họ phải có kiến thức đúng, bên cạnh đó những nhận thức, thái độ của người bệnh cũng sẽ tác động đến hành vi tự chăm sóc thường ngày của họ. Những hành vi chăm sóc đúng sẽ mang lại cho người bệnh một sức khỏe tốt và ngược lại hành vi chăm sóc không đúng có thể mang lại cho người bệnh một tình trạng sức khỏe kém. Mục tiêu: 1) Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi về tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2; 2) Tìm hiểu mối liên quan giữa kiến thức, thái độ và hành vi về tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, nghiên cứu được tiến hành trên 400 người bệnh đái tháo đường type 2 đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022. Kết quả: Có 61,5% là nữ, 51,8% tuổi ≥ 60, thời gian mắc đái tháo đường ≥ 5 năm chiếm 57%, nơi cư trú chủ yếu ở nông thôngchiếm 71,2%, với 13,5% không biết chữ và chủ yếu là lao động chân tay chiếm 55,2%. Kiến thức, thái độ, hành vi đúng về tự chăm sóc bàn chân của người bệnh lần lượt là: 23,5%, 55,7% và 15%. Người bệnh có kiến thức đúng về chăm sóc bàn chân thì có hành vi chăm sóc bàn chân đúng tăng gấp 5,14 lần; người bệnh có thái độ đúng thì có hành vi đúng tăng gấp 9,1 lần; người bệnh có kiến thức đúng thì sẽ có thái độ đúng tăng gấp 11,5 lần. Kết luận: Cần phải nâng cao khả năng tự chăm sóc bàn chân thông qua việc nâng cao kiến thức, thực hành cho người bệnh đái tháo đường và giáo dục sức khỏe là một trong những biện pháp quan trọng.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.59.%201
pdf