Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường.
PDF

Từ khóa

risk factors
prediabetes Các yếu tố nguy cơ
tiền đái tháo đường

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, T. Q. (2021). Các yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 83-87. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/163

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ ở đối tượng tiền đái tháo đường (ĐTĐ.Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là những người Việt Nam khoẻ mạnh, tuổi từ 30- 69 đến khám sức khoẻ tại khoa KCBT C – Bệnh  viện  Bạch  mai  từ  tháng  2/2012   đến tháng 10/2012.Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Tỷ lệ đối tượng có tình trạng tiền ĐTĐ và đối tượng mắc ĐTĐ tăng dần theonhóm tuổi, thấp nhất là ở nhóm tuổi 30 – 39 (24,4%)và cao nhất ở nhóm tuổi 60 – 69 (49,6%). Nguy cơ mắc tiền ĐTĐ ở nhóm có BMI ≥ 23 là 1,3 lần so với nhóm có BMI bình thường. Ở nhóm người có tăng HA nguy cơ mắc tiền ĐTĐ cao gấp 3, lần so với nhóm có HA bình thường. Nguy cơ mắc tiền ĐTĐ ở nhóm có rối loạn lipid máu gấp 3, lần so với nhóm bình thường, p < 0,001, 95% CI = [2,871 ; 5,0 ].Tỷ lệ mắc tiền ĐTĐ ở nam là 31,5% , ở nữ là 6 ,5%, sự khác biệt về tỷ lệ mắc tiền ĐTĐ ở hai giới không có ý nghĩa thống kê. (p > 0,05). Kết luận : Có mối liên quan giữa nguy cơ mắc tiền ĐTĐ với tuổi, tình trạng tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, BMI. Không có mối liên quan giữa nguy cơ mắc tiền ĐTĐ với giới.

PDF