Ung thư tuyến giáp phối hợp đồng thời với cường giáp
PDF

Từ khóa

Ung thư tuyến giáp
cường giáp
bệnh Grave
nhân tuyến giáp Thyroid Cancer
Hyperthyroidism
Graves disease
Thyroid nodular goiter

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng, T. V. (2022). Ung thư tuyến giáp phối hợp đồng thời với cường giáp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (51), 58-63. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.7

Tóm tắt

Một số thông báo cho thấy ung thư tuyến giáp (KTG) gặp với tỷ lệ từ 0,76% đến 8,7% trong các loại bướu tuyến giáp (TG) khác nhau đã được điều trị cường giáp (CG). Mặc dù đã có những thông báo về sự phối hợp ở tỷ lệ cao KTG với CG song cũng có những nghiên cứu trước đây lại nhấn mạnh về sự ít tương thích của hai bệnh này. Có nhiều tranh luận, bàn cãi xung quanh diễn biến KTG phối hợp đồng thời với CG. Belfiore và Ozaki đã nêu: Khi KTG phối hợp với bệnh Grave sẽ có diễn biến theo kiểu tương hỗ, tấn công nhau. Một số tác giả khác lại có quan điểm trái ngược cho rằng sự phối hợp 2 bệnh trên không có đặc tính tương hỗ, tấn công nhau. Sự phối hợp của 2 bệnh có thể liên quan đến yếu tố địa lý, chủng tộc và một số yếu tố khác chưa xác định rõ. Để có khái niệm rõ hơn về sự phối hợp của KTG với CG, chúng tôi xin cung cấp những dữ liệu của bệnh nhân (BN) phối hợp đồng thời KTG và CG trên các khía cạnh như biểu hiện lâm sàng, điều trị, kết cục và yếu tố tiên lượng di căn của bệnh.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.7
PDF