Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng

Từ khóa

Viêm giáp
siêu âm
cận lâm sàng thyroiditis
ultrasound
paraclinical

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. (2023). Đối chiếu viêm giáp trên siêu âm và những biểu hiện cận lâm sàng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 92-97. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.9

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ những biểu hiện cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm giáp trên siêu âm. Phuơng pháp: Nghiên cứu mô tả trên 34 bệnh nhân được chẩn đoán viêm giáp trên được làm xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp và xét nghiệm tự miễn trong thời gian từ 2017 đến 2019 tại bệnh viện An-Sinh. Kết quả: Bệnh   nhân   viêm   giáp   trên siêu âm có những biểu hiện cận lâm sàng như sau:

1.Chức năng tuyến giáp

_Bình giáp:

20/34

chiếm tỷ lệ 58,8%

_Rối loạn chức năng tuyến giáp:

14/34

chiếm tỷ lệ 41,2% .

Về suy giáp :

9/34

chiếm tỷ lệ 26,47%

+ Suy giáp dưới lâm sàng:

3/34

chiếm tỷ lệ 8,8%.

+ Suy giáp rõ:

6/34

chiếm tỷ lệ 17,6%.

Về cường giáp:

5/34

chiếm tỷ lệ 14,7%

+ Cường giáp dưới lâm sàng:

2/34

chiếm tỷ lệ 5,9%.

+ Cường giáp rõ:

3/34

chiếm tỷ lệ 8,8%.

     

2.Rối loạn xét nghiệm tự miễn:

Anti-TPO (+)

29/34

chiếm tỷ lệ 85,3%

Anti-Tg (+)

26/34

chiếm tỷ lệ 76,5%

Kết luận: Siêu âm có giá trị trong chẩn đoán viêm giáp , các xét nghiệm tự miễn giúp xác định viêm giáp Hashimoto mạnh mẽ hơn, chức năng tuyến giáp thường bình giáp hoăc suy giáp, nếu cường giáp nên làm thêm TSI để xác định bản chất bệnh.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.9