Tỉ lệ mắc tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường typ 2 tại thời điểm 12 tuần sau sinh ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ được điều trị tại khoa điều trị ban ngày - Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
pdf

Từ khóa

Gestational diabetes
12 weeks postpartum Đái tháo đường thai kỳ
12 tuần sau sinh

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, H. D., Nguyễn, T. H., & Phạm, T. H. (2023). Tỉ lệ mắc tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường typ 2 tại thời điểm 12 tuần sau sinh ở bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ được điều trị tại khoa điều trị ban ngày - Bệnh viện Nội tiết Trung Ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 114-122. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.12

Tóm tắt

Theo khuyến cáo, tất cả những bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐ TK) cần được sàng lọc đái tháo đường tại thời điểm 4 – 12 tuần sau sinh bằng nghiệm pháp dung nạp glucose. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện chưa có một nghiên cứu nào theo dõi về tình trạng rối loạn glucose máu tại thời điểm 12 tuần sau sinh ở những bệnh nhân đã được chẩn đoán ĐTĐ thai kỳ trước đó. Do đó, nghiên cứu được tiến hành nhằm mục tiêu xác định tỉ lệ mắc tiền ĐTĐ hoặc ĐTĐ typ 2 tại thời điểm 12 tuần sau sinh ở những BN ĐTĐ TK đã được điều trị tại khoa Điều trị Ban ngày - Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Qua nghiên cứu ở 159 BN ĐTĐ TK được điều trị tại khoa Điều trị Ban ngày - Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chúng tôi rút ra một số kết luận: Tỉ lệ rối loạn glucose máu sau sinh 12 tuần ở những BN ĐTĐ TK là 35,85%, cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (4,35%, p< ,001). Trong đó, 30,82% BN mắc tiền ĐTĐ, 5,03% BN mắc ĐTĐ typ 2.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.12
pdf