Nghiên cứu chỉ số mỡ cơ thể và mỡ nội tạng trên đối tượng nữ ăn chay trường
PDF

Từ khóa

Chỉ số mỡ cơ thể
mức mỡ nội tạng
ăn chay body fat percentage
viceral fat level
vegetarian diet

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, H. T., Võ, H. L., & Ngô, T. M. T. (2021). Nghiên cứu chỉ số mỡ cơ thể và mỡ nội tạng trên đối tượng nữ ăn chay trường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (37), 53-59. https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.6

Tóm tắt

Ăn chay là chế độ ăn không có chứa mỡ  và protid động vật, trong đó chế độ ăn thuần chay (vegan) có hiệu quả trên rối loạn lipid máu qua một số nghiên cứu trong và ngoài nước. Tuy vậy ảnh hưởng của thể loại ăn chay này trên tình trạng béo phì đang có nhiều tranh luận Vì vậy chúng tôi sử dụng 2 chỉ số tỉ lệ mỡ cơ thể (BFP) và mức mỡ nội tạng (VFL) để khảo sát trên đối tượng nữ ăn chay trường. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 239 phụ nữ có chế độ ăn chay trường và 239 phụ nữ không ăn chay bằng máy máy trở kháng sinh học Omron loại HBF-362. Kết quả: Nguy cơ tăng BFP, VFL ở nhóm ăn chay trường cao gấp 1,60 và 1,55 lần so với nhóm không ăn chay. Thời gian ăn chay (TGAC) tương quan thuận với chỉ số BFP và VFL. Nguy cơ tăng BFP tại điểm cắt TGAC > 9 năm, nguy cơ tăng VFL tại  điểm cắt  TGAC  >20 năm.  Điểm cắt BFP>26,5%  (Se:  90,5%,  Sp:  72,8%)  và VFL>9 (Se: 92,4%, Sp: 81,0%) có liên quan đến VB≥80cm. Kết luận: Ở phụ nữ ăn chay trường có nguy cơ tăng BFP, VFL cao so với nhóm không ăn chay. Có sự tương quan thuận giữa thời gian ăn chayvới BFP và VFL.

https://doi.org/10.47122/vjde.2019.37.6
PDF