Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn trường chay trên chỉ số mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng

Từ khóa

Chỉ số mỡ cơ thể, mức mỡ nội tạng, VFL, BFP, thời gian ăn chay. Body fat percentage
visceral fat level
VFL
BFP
long-time vegetarian

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Võ, H. L., Ngô, T. M. T., Lê, T. H., Nguyễn, V. N. T., Nguyễn, B. C., Huỳnh, L. T. N., & Nguyễn, H. T. (2020). Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ăn trường chay trên chỉ số mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 74-80. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.11

Tóm tắt

Tỉ lệ mỡ cơ thể (BFP) và mức mỡ nội tạng (VFL) được xem như những chỉ số nhân trắc tương đương với chỉ số BMI và vòng bụng trong đánh giá một số yếu tố nguy cơ bệnh lý. Mục tiêu: Nghiên cứu chỉ số BFP, VFL ở phụ nữ ăn chay trường và khảo sát tương quan giữa thời gian ăn chay với chỉ số BFP, VFL trên phụ nữ ăn chay trường. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang ở 239 phụ nữ có chế độ ăn chay trường và 239 phụ nữ không ăn chay. Kết quả: Nhóm ăn chay BFP tăngchiếm 82,0%, VFL 28,0%. Nguy cơ tăng BFP, VFL ở nhóm ăn chay trường cao gấp 1,60 và 1,55 lần so với nhóm không ăn chay. Thời gian ăn chay (TGAC) tương quan thuận trung bình với BFP (r=0,437); và TGAC tương quan thuận với VFL (r=0.625). Tại điểm cắt TGAC>8 năm có nguy cơ tăng BFP, >20 năm có nguy cơ tăng VFL. Kết luận: Ở phụ nữ ăn chay trường có nguy cơ tăng BFP, VFL cao gấp 1,60 và 1,55 lần so với nhóm không ăn chay. Thời gian ăn chay tương quan thuận với BFP và VFL.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.11