Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học: vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp
PDF

Từ khóa

Biomarker
biomarker complex
von Willebrand factor (vWF)
vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1)
monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1)
D-Dimer Chất chỉ điểm sinh học
tổ hợp chất chỉ điểm sinh học
vWF
VCAM-1
MCP-1
D-Dimer

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, L. N., Hoàng, K., & Huỳnh, V. M. (2021). Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học: vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (43), 32-41. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.5

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ, đánh giá giá trị chẩn đoán và tiên lượng của tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer ở bệnh nhân nhồi máu não cấp. Đối tương và phương pháp: Một nghiên cứu mô tả cắt ngang, có so sánh và đối chiếu nhóm chứng  của 50 bệnh nhân NMN và 40 người chứng khỏe mạnh. Kết quả: 1. Nồng độ trung bình vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer của bệnh nhân NMN giai đoạn cấp và nhóm chứng lần lượt là: vWF bệnh 177,80±6,90 Mu/ml, chứng 148,98±19,04 Mu/ml; của VCAM-1 bệnh 53,79±3,33 ng/ml, chứng 43,38±4,56 ng/ml; của MCP-1 bệnh 357,37±111,03 pg/ml, chứng 190,80±51,65 pg/ml và của D-Dimer bệnh 1016,72±524,06 ng/ml, chứng 329,40±90,16 ng/ml, P<0,001. 2. Tổ hợp chất chỉ điểm sinh học  vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer có giá trị cao trong chẩn đoán nhồi máu não cấp với độ nhạy 95,38%, độ đặc hiệu 91,52%, giá trị dự báo dương tính 93%, giá trị dự báo âm tính 94,37%. 3. Tổ hợp vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer có giá trị cao trong dự báo tiên lượng mức độ nặng lâm sàng khi vào viện và diễn tiến nặng lâm sàng sau 48 giờ của nhồi máu não cấp. Gía trị dự báo tiên lượng diễn tiến nặng lâm sàng là cao nhất với độ nhạy 78,05%, độ đặc hiệu 76,27%, giá trị dự báo dương tính 69,57%, giá trị dự báo âm tính 83,33%, p<0,001, OR=11,42. giá trị dự báo tiên lượng mức độ nặng lâm sàng lúc vào viện thấp hơn, với độ nhạy 70,33%, độ đặc hiệu 81,65%, giá trị dự báo dương tính 76,19%, giá trị dự báo âm tính 76,72%, OR=10,84, p<0,001. Kết luận: Nồng độ các chất vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer tăng cao ở bệnh nhân NMN giai cấp và tổ hợp chất chỉ điểm sinh học: vWF, VCAM-1, MCP-1, D-Dimer rất có giá trị trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.43.5
PDF