Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017
PDF

Từ khóa

Bướu nhân tuyến giáp
EU - TIRADS
chọc hút tế bào kim nhỏ (FNA)
hệ thống Bethesda Thyroid nodules
EU – TIRADS
fine needle aspiration (FNA)
the Bethesda system

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. . ., Đỗ, T. Q., & Nguyễn, T. L. (2021). Nghiên cứu đặc điểm siêu âm, tế bào học của bướu nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 66-71. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.9

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm siêu âm và đặc điểm tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ của nhân tuyến giáp TIRADS 4, TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 460 bệnh nhân được chẩn đoán nhân tuyến giáp trên siêu âm, phân loại TIRADS 4 và / hoặc TIRADS 5 theo phân loại EU – TIRADS 2017 tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu – Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có nhân tuyến giáp TIRADS 4 là  64,3% và TIRADS 5 là 35,7%. Tỷ lệ nhân tuyến giáp có kích thước từ 0,5 – 1 cm là cao nhất chiếm 42,8%. Trong nhóm nhân TIRADS 5 có 26,8% nhân có đặc điểm rất giảm âm; 74,4% nhân có bờ không đều; 50,6% nhân có vi vôi hóa và 45,7% nhân có đặc điểm chiều cao lớn hơn chiều rộng. Trong nhóm nhân TIRADS 4: Có 20,9% nhân có đặc điểm vôi hóa. Tỷ lệ bệnh nhân có chỉ định chọc hút tế bào bằng kim nhỏ là 65,2%. Kết quả tế học theo phân loại Bethesda 2017 là: Nhân lành tính Bethesda II chiếm tỷ lệ cao nhất 43,7%; Nhân ác tính Bethesda VI là 35,7% và nhân nghi ngờ ác tính Bethesda V là 12,3%. Tỷ lệ nhân ác tính và nghi ngờ ác tính của nhân tuyến giáp TIRADS 5 là 75,6% cao hơn so với TIRADS 4 là 11,8% (p < 0,05). Tỷ lệ bệnh nhân không có chỉ định FNA của nhân TIRADS 4 là 48,3% cao hơn so với nhân TIRADS 5 là 10,4% (p< 0,05). Tỷ lệ nhân TIRADS 4 có kết quả tế bào học lành tính là 39,9% cao hơn so với nhân TIRADS 5 là 14% (p< 0,05). Kết luận: Nhân TIRADS 5 có đặc điểm siêu âm: 28,6% rất giảm âm; 74,4% bờ không đều; 50,6% có vi vôi hóa và 45,7% chiều cao lớn hơn chiều rộng. Tỷ lệ ác tính của nhân TIRADS 5 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhân TIRADS 4. Nhân TIRADS 4 có tỷ lệ không có chỉ định chọc tế bào kim nhỏ và tỷ lệ nhân lành tính khi chọc tế bào kim nhỏ là cao hơn so với nhân TIRADS 5.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.9
PDF