Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim
PDF

Từ khóa

CHA2DS2-VASc score
stroke điểm số CHA2DS2-VASc
đột quỵ

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, G. H., Hồ, A. B., & Trần, T. N. (2021). Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (45), 54-62. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.8

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Điểm CHA2DS2-VASc càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng gia tăng. Tuy vậy, trong thực hành lâm sàng hàng ngày có một tỷ lệ không nhỏ bệnh nhân đột quỵ do rung nhĩ nhưng lại có điểm CHA2DS2-VASc = 0 và 1, thuộc nhóm nguy cơ thấp đến trung bình. Mục tiêu: Đánh giá mối tương quan của các yếu tố nguy cơ tim mạch với thang điểm CHA2DS2-VASC ở bệnh nhân đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh van tim. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 91 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán đột quỵ có rung nhĩ không do bệnh lý van tim. Kết quả: Phối hợp 1 YTNC chiếm 13,2%, trong đó bệnh mạch máu chiếm 7,7%. Phối hợp 2 YTNC (40,7%), trong đó tăng huyết áp + bệnh mạch máu chiếm 28,6%. Phối hợp 3 YTNC (26,4%), trong đó Suy tim +THA+ bệnh MM chiếm 14,3%. Phối hợp 4 YTNC (18,7%), trong đó Suy tim +THA+ đột quỵ và bệnh mạch máu chiếm 11,0%. Đa số các nhóm YTNC có điểm CHA2DS2-VASc ≥ 6 chiếm tỷ lệ cao hơn 2 nhóm điểm CHA2DS2-VASc =2-3 điểm và CHA2DS2-VASc 4-5 điểm. Điểm CHA2DS2-VASC trung bình tăng dần theo số các YTNC và CHA2DS2-VASc tương quan thuận với tuổi với phương trình hồi quy tuyến tính y= 0,084x-1,662 và hệ số tương quan là r=0,485. Kết luận: Số YTNC tương quan tỷ lệ thuận với điểm số CHA2DS2-VASc.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.45.8
PDF