Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường

Từ khóa

Nhồi máu cơ tim cấp, Glucose máu nhập viện, Không đái tháo đường, Các biến chứng tim mạch, Tử vong. Acute Myocardial Infarction, Admission glucose
Non-diabetic, Adverse clinical events, Mortality.

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Mai, T. N., Hoàng, A. T., & Hồ, A. B. (2020). Nghiên cứu tăng glucose máu do stress trong tiên lượng nhồi máu cơ tim cấp không đái tháo đường. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (38), 38-46. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.6

Tóm tắt

Tổng quan: Tăng glucose máu cấp lúc nhập viện xảy ra phổ biến ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp bất kể có đái tháo đường (ĐTĐ) hay không, và được biết đến như là một trong các yếu tố tiên lượng. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng về ảnh hưởng của tăng glucose máu cấp ở bệnh nhân không có ĐTĐ. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi: Là đánh giá xem thử tăng glucose máu lúc nhập viện có làm tăng các nguy cơ biến chứng tim mạch và tử vong trong viện sau NMCT cấp ở bệnh nhân không ĐTĐ hay không. Phương pháp: Là nghiên cứu mô tả cắt ngang, gồm 128 bệnh nhân NMCT cấp nhập viện khoa Cấp cứu Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 4/2017 đến 7/2018. Các bệnh nhân nay được chia thành 3 nhóm glucose theo glucose máu lúc nhập viện (<7,8; 7,8-11,0 và ≥11,1 mmol/L) và so sánh các biến chứng tim mạch và tử vong xảy ra trong viện theo các nhóm glucose máu nhập viện. Hồi qui logistic được sử dụng để đánh giá sự khác biệt về kết cục lâm sàng giữa các nhóm glucose máu nhập viện sau khi điều chỉnh các biến nhiễu. Kết quả: Khi so sánh với nhóm bệnh nhân có glucose nhập viện <7,8 mmol/L (70,3%), những bệnh nhân có glucose 7,8-11,0 mmol/L (23,4%, tỉ số odds OR = 2,09; độ tin cậy 95% CI[0,65-6,77]) và >11,1 mmol/L (6,3%, OR = 7,56; 95% CI [1,29-44,28]) tăng tỉ lệ các biến chứng tim mạch trong viện sau khi điều chỉnh với các yếu tố lâm sàng và nhân khẩu học của bệnh nhân. Những bệnh nhân không ĐTĐ với glucose máu nhập viện 7,8-11,0 mmol/L (OR= 1,46; 95% CI[0,34-6,37]) và >11,1 mmol/L (OR= 7,82; 95%CI [1,39-43,90]) cũng tăng nguy cơ tử vong trong viện. Trong phân tích đa biến, cứ tăng 1 mmol/L glucose nhập viện liên quan đến tăng tỉ lệ các biến chứng tim mạch và tử vong trong viện lần lượt là 41% và 26%. Kết luận: Những kết quả này nhấn mạnh ý nghĩa lâm sàng của tăng glucose máu lúc nhập viện đối với các biến chứng tim mạch và tử vong trong viện ở bệnh nhân NMCT cấp không ĐTĐ.
https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.6